Гэрээсээ цэцэрлэг хүртэл чамд юу юу тааралддаг вэ?

Гэрээсээ цэцэрлэг хүртэл чамд юу юу тааралддаг вэ?